თქვენ იმყოფებით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდზე. ვებგვერდით სარგებლობის პროცესის გასამარტივებლად, ვებგვერდი იყენებს „მზა-ჩანაწერებს“ (Cookies). „მზა-ჩანაწერებს“ გამოყენების თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე მზა-ჩანაწერების“ პოლიტიკა.
თანახმა ვარ „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე არ ვარ თანახმა „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე

ნორმატიული აქტები

აქტების სანახავად გთხოვთ იხილოთ ქვემოთ მიმაგრებული დოკუმენტაცია.

საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 140.21 KB

საქართველოს კანონი „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 301.87 KB

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 348.50 KB

საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 155.74 KB

საქართველოს კანონი „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 328.94 KB

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 515.89 KB

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონი

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 66.70 KB

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 2.48 MB

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 1.63 MB

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 344.41 KB

სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო და ტერიტორიული საგამოძიებო ქვემდებარეობის განსაზღვრის შესახებ

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 76.22 KB

სახელმწიფო ინსპექტორის 2020 წლის 6 მაისის №2 ბრძანება ,,სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ''

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 184.44 KB

სახელმწიფო ინსპექტორის 2019 წლის 26 სექტემბრის №4 ბრძანება ,,სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გენერალური ინსპექციის და საგამოძიებო დეპარტამენტის თანამშრომლის მიერ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ''

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 180.51 KB

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 178.63 KB

სახელმწიფო ინსპექტორის 2019 წლის 26 სექტემბრის №5 ბრძანება „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების წესისა და ოდენობების დამტკიცების შესახებ''

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 74.00 KB

სახელმწიფო ინსპექტორის 2019 წლის 18 ოქტომბრის №6 ბრძანება ,,სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ემბლემის დამტკიცების თაობაზე''

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 40.66 KB

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ემბლემა

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 90.88 KB

სახელმწიფო ინსპექტორის 2019 წლის 28 ოქტომბრის №7 ბრძანება ,,სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის თანამშრომლებისათვის სახელმწიფო სპეციალური წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ''

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 80.76 KB

სახელმწიფო ინსპექტორის 2021 წლის 20 იანვრის №02 ბრძანება „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის თანამშრომლის ფორმის ტანსაცმლის დადგენის თაობაზე“

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 39.11 KB

სახელმწიფო ინსპექტორის 2021 წლის 20 იანვრის №02 ბრძანების დანართი - სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის თანამშრომლის ფორმის ტანსაცმელი

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 564.75 KB

სახელმწიფო ინსპექტორის 2019 წლის 1 ნოემბრის №10 ბრძანება ,,სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ''

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 71.78 KB

სახელმწიფო ინსპექტორის 2020 წლის 8 ივნისის №7 ბრძანება ცეცხლსასროლი იარაღისა და სპეციალური საშუალებების შესახებ

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 41.88 KB

სახელმწიფო ინსპექტორის 2020 წლის 8 ივნისის №7 ბრძანების დანართი ცეცხლსასროლი იარაღისა და სპეციალური საშუალებების შესახებ

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 429.28 KB