თქვენ იმყოფებით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდზე. ვებგვერდით სარგებლობის პროცესის გასამარტივებლად, ვებგვერდი იყენებს „მზა-ჩანაწერებს“ (Cookies). „მზა-ჩანაწერებს“ გამოყენების თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე მზა-ჩანაწერების“ პოლიტიკა.
თანახმა ვარ „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე არ ვარ თანახმა „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე

09 ივლისი 2021

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის განცხადება

2021 წლის 16 ივნისსშინაგანსაქმეთასამინისტროდანშემოსულიშეტყობინებისსაფუძველზე, რომელიცშეეხებოდათბილისისპოლიციისდეპარტამენტისდიდუბე-ჩუღურეთისმთავარისამმართველოსშენობიდანლ.გ.-სგადმოხტომისფაქტს, სახელმწიფოინსპექტორისსამსახურისსაგამოძიებოდეპარტამენტისაღმოსავლეთისსამმართველომდაუყოვნებლივდაიწყოგამოძიებასაქართველოსსისხლისსამართლისკოდექსის 342-ემუხლისმე-2 ნაწილითგათვალისწინებულიდანაშაულისნიშნებით - შინაგანსაქმეთასამინისტროსცალკეულთანამშრომელთამხრიდანგანხორციელებულისამსახურებრივიგულგრილობისშესაძლოფაქტზე, რამაცმძიმეშედეგიგამოიწვია. 

გამოძიებისდაწყებიდანდღემდე, სახელმწიფოინსპექტორისსამსახურისსაგამოძიებოდეპარტამენტისმიერჩატარდაათობითსაგამოძიებოდასაპროცესომოქმედება: დაუყოვნებლივდათვალიერდაშემთხვევისადგილიდაადგილმდებარეობა; ამოღებულიიქნანივთიერიმტკიცებულებები; მოწმისსახითგამოიკითხასაქმესთანშემხებლობაშიმყოფიყველაპირი, მათშორის, ფაქტისშემსწრეპოლიციისთანამშრომლები; გამოთხოვილიდადათვალიერებულიიქნადიდუბე-ჩუღურეთისპოლიციისშენობისშიდადაგარეპერიმეტრზეგანთავსებულივიდეოკამერებისჩანაწერები, რომლებზეცსრულადარისაღბეჭდილიპოლიციისშენობაშიგანვითარებულიმოვლენები; შემთხვევისადგილიდანამოღებულნივთებსადაობიექტებზედაინიშნაკომპლექსური (გენეტიკური, ბიოლოგიური, ქიმიურიდატრასოლოგიური) ექსპერტიზა. ექსპერტიზისდასკვნებიამეტაპზემიღებულიარარის. 

გამოძიებისმიერსისხლისსამართლისსაქმეზეამეტაპზემოპოვებულიმტკიცებულებებითდადგენილია, რომ 2021 წლის 16 ივნისსთბილისისპოლიციისდეპარტამენტისდიდუბე-ჩუღურეთისმთავარისამმართველოსშენობაშილ.გ. იმყოფებოდაყოფილმეუღლესთანერთად.  პოლიციისშენობისმესამესართულზე, საერთოსივრცეში, პოლიციისმუშაკებისმიერ, დგებოდაშესაბამისიდოკუმენტაციალ.გ.-სადამისიყოფილიმეუღლისმონაწილეობით. პოლიციისთანამშრომლებისმხრიდანშესაბამისიდოკუმენტებისშევსებისპროცესში, დაახლოებით 20:50 საათზე, ლ.გ.-მითხოვანებართვასაპირფარეშოშიგასასვლელად. ლ.გ. მშვიდიმოძრაობითდაშორდამაგიდას,  ხოლორამდენიმენაბიჯისგადადგმისშემდეგ, გაიქცააივნისმიმართულებითდაგადახტააივნიდან. აღნიშნულიდასტურდებათბილისისპოლიციისდეპარტამენტისდიდუბე-ჩუღურეთისმთავარისამმართველოსშენობისშიდადაგარეპერიმეტრზეგანთავსებულივიდეოკამერებისჩანაწერებით, რომლებზეცსრულადაააღბეჭდილილ.გ.-სპოლიციისდაწესებულებაშიგადაადგილება. ჩანაწერებშიაღბეჭდილისურათითანხვედრაშიაპოლიციისდაწესებულებაშიმყოფიმოწმეებისჩვენებებთან.
  

აღსანიშნავია, რომსახელმწიფოინსპექტორისსამსახურისთვისერთ-ერთიმნიშვნელოვანიპრინციპიაგამოძიებისმიმდინარეობსდროსსავარაუდომსხვერპლთან, მისიოჯახისწევრებთანკომუნიკაციადამათთვისგამოძიებისმიმდინარეობისშესახებინფორმაციისმიწოდება. სახელმწიფოინსპექტორისსამსახურისსაგამოძიებოდეპარტამენტისგამომძიებელმა, გამოძიებისდაწყებიდანდღემდე, არაერთხელსცადაკომუნიკაციალ.გ.-სოჯახისწევრებთანგამოძიებისმიმდინარეობისშესახებინფორმაციისმიწოდებისმიზნით, თუმცაისინიდაუდგენელიმიზეზითარგამოხატავდნენგამოძიებასთანკომუნიკაციისსურვილსდაარცხადდებოდნენსაგამოძიებოორგანოში.

სახელმწიფოინსპექტორისსამსახურიეფექტიანიგამოძიებისუზრუნველყოფისმიზნით, ჩაატარებსყველასაჭიროსაგამოძიებოდასაპროცესომოქმედებას. ექსპერტიზისდასკვნებისმიღებისადაშემხვედრისაგამოძიებოდასაპროცესომოქმედებებისჩატარებისშემდგომ, სისხლისსამართლისსაქმეზედადგებაშემაჯამებელიგადაწყვეტილებისმიღებისსაკითხი.