თქვენ იმყოფებით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდზე. ვებგვერდით სარგებლობის პროცესის გასამარტივებლად, ვებგვერდი იყენებს „მზა-ჩანაწერებს“ (Cookies). „მზა-ჩანაწერებს“ გამოყენების თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე მზა-ჩანაწერების“ პოლიტიკა.
თანახმა ვარ „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე არ ვარ თანახმა „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე

27 დეკემბერი 2021

სახელმწიფო ინსპექტორის განცხადება

 

 

2021 წლის 25 დეკემბერს, ჩემთვისდასახელმწიფოინსპექტორისსამსახურისთანამშრომლებისთვის, მედიისსაშუალებით, ცნობილიგახდა, რომსაქართველოსპარლამენტმასახელმწიფოინსპექტორისსამსახურისგაუქმებისადამისნაცვლად - ორიახალიუწყებისშექმნისშესახებკანონპროექტიდააინიცირა. კანონპროექტისშემუშავებისპროცესიიყოსრულიადკონსპირაციული. მისიშემუშავებისშესახებუცნობიიყოროგორცსახელმწიფოინსპექტორისსამსახურისთვის, ასევესაერთაშორისოორგანიზაციებისადასფეროსსხვასპეციალისტებისთვის.

 

კანონპროექტისდაინიცირებისდროდამისიდაჩქარებულიწესითგანხილვისპროცესი, რატომღაცდაემთხვაწინასაახალწლო, მათშორისსაერთაშორისოდადიპლომატიურიკორპუსისწარმომადგენლებისაბსოლუტურიუმრავლესობისსაქართველოშიარყოფნისადაპირადადჩემი, სახელმწიფოინსპექტორისდეკრეტშიყოფნისპერიოდს. აღნიშნულიმაფიქრებინებს, რომესშემთხვევითინამდვილადარარის. როგორცჩანსჩაითვალა, რომრამდენიმედღისბავშვითხელში, ჩემიუწყებისინტერესებისდაცვაგამიჭირდებოდა. თუმცა, მეაქვარდაგავაკეთებჩემსმაქსიმუმსამსამსახურისხელშეუხებლობისადამისითითოეულითანამშრომლისინტერესებისდასაცავად.

 

სახელმწიფოინსპექტორისსამსახურიარისმაღალკვალიფიციურიპროფესიონალებისგანდაკომპლექტებულიგუნდი, რომელმაცბოლოორიწლისგანმავლობაშიყველაგამოწვევისსაპასუხოდ, გააკეთამაქსიმუმიდაერთიმხრივ, შეინარჩუნაპერსონალურმონაცემთადაცვისზედამხედველობისმაღალისტანდარტი, ხოლომეორემხრივშექმნამოხელეთამიერჩადენილიდანაშაულებისეფექტიანიგამოძიებისპრაქტიკადაუპასუხაიმმთავარგამოწვევას, რისთვისაცესსამსახურიშეიქმნა - შეძლოაემაღლებინასაზოგადოებისნდობაამკატეგორიისდანაშაულებისგამოძიებისმიმართ.

 

მიუხედავადიმისა, რომწინშეგვხვდაარაერთიდაბრკოლება - გვქონდადაგვაქვსდამოუკიდებლობისარასაკმარისისაკანონმდებლოგარანტიებიდასაქმიანობისარაქმედითიბერკეტები, არასაკმარისიფინანსურიდაადამიანურირესურსები, გვქონდადაგვაქვსუწყებებისმხრიდანთანამშრომლობისპრობლემა, სამსახურისგუნდმა, კეთილსინდისიერიმუშაობით, შეძლოდამოუკიდებელსახელმწიფოუწყებადჩამოყალიბებადასაზოგადოებისნდობისმოპოვება. სამსახურისმუშაობას, მისიამოქმედებიდანორიწლისთავზე, დადებითადაფასებენროგორცსაერთაშორისო, ასევეადგილობრივიორგანიზაციები.

 

 

სამსახურისწინაშეარსებულგამოწვევებზესაპასუხოდ:

 

  •   ჯერკიდევ 2019 წელსპარლამენტსწარვუდგინეთ ,,პერსონალურმონაცემთადაცვისშესახებ“საერთაშორისოსტანდარტებისშესაბამისიახალიკანონი, რომელიც 2 წელზემეტიაგანხილვისმოლოდინშია;

 

  •   2021 წელსპარლამენტსწარვუდგინეთ 2020 წლისსაქმიანობისდეტალურიდაკრიტიკულიანგარიში, რომელიცისტორიაშიპირველად, პარლამენტმაარმოისმინა;

 

  •   2021 წლის 24 დეკემბერსპარლამენტსწარვუდგინეთსაკანონმდებლოწინადადება, რომლისმიზანისამსახურისინსტიტუციურიგაძლიერებადასამოხელეოდანაშაულებისგამოძიებისპროცესშიარსებულიდაბრკოლებებისაღმოფხვრაა. პარლამენტსარცამწინადადებისმიმართგამოუხატავსინტერესი.

მსურს, საქართველოსპარლამენტსდასაზოგადოებასშევახსენო, რომპერსონალურმონაცემთადაცვისსაზედამხედველოორგანოს 2019 წლიდანსწორედპარლამენტისმიერდაეკისრამოხელეთამიერჩადენილიდანაშაულებისგამოძიებისფუნქცია. მათშორის, იმდეპუტატებისმონაწილეობით, რომლებიცარიანამჟამინდელიკანონპროექტისავტორები.

 

ნაცვლადიმისა, საქართველოსპარლამენტსხელიშეეწყოსამსახურისკიდევუფროგაძლიერებისთვის, დაიწყოსამსახურისდაჩქარებულიგაუქმებისძალიანსახიფათოპროცესი.

 

სახელმწიფოინსპექტორისსამსახურისგაუქმებისარგუმენტადდასახელდაის, რომსამსახურშიორიფუნქციის - პერსონალურმონაცემთადაცვისადასაგამოძიებოფუნქციისთავმოყრაიწვევსინტერესთაკონფლიქტსდასაფრთხესუქმნისმონაცემთადაცვას. გარდაამისააღინიშნა, რომამითისრულდებაარასამთავრობოსექტორისმიერ 2018 წელსგაცემულირეკომენდაცია, დამოუკიდებელისაგამოძიებოსამსახურისშექმნისშესახებ.

 

ინტერესთაშეუთავსებლობისპრობლემასაქართველოსპარლამენტმავერდაინახა 2018 წელსდაარასამთავრობოორგანიზაციებისესრეკომენდაციაარჩათვალაწონიანარგუმენტად. არასამთავრობოორგანიზაციებისესრეკომენდაციამხოლოდდღესგახდააქტუალური, როდესაცსახელმწიფოინსპექტორისსამსახურიროგორცდამოუკიდებელისახელმწიფოინსტიტუტიშედგა. პროექტისინიცირებამდესაქართველოსპარლამენტსსახელმწიფოინსპექტორისსამსახურისთვისარდაუსვამსარცერთიკითხვა, შექმნათუარარაიმეპრობლემაამორიფუნქციისერთიუწყებისქვეშთანაარსებობამ. ამასთან, საქართველოსპარლამენტისმიერ, სახელმწიფოინსპექტორისსამსახურისგაუქმება, პერსონალურმონაცემთადაცვისსახელით, მაშინროდესაცსაქართველოსპარლამენტში, 2019 წლისმაისიდანუმოძრაოდდევსკანონპროექტი ,,პერსონალურმონაცემთადაცვისშესახებ“, რომლისმიზანისაქართველოშიპერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდამკვიდრებაა, კრიტიკასვერუძლებს.

 

რაცშეეხებასაქართველოსპარლამენტისწევრებისმიერგაკეთებულიგანცხადებებს, რომესემსახურებასაგამოძიებოფუნქციისგაძლიერებას, არშეესაბამებარეალობას. კანონპროექტებიარისარსებულიკანონისასლი, copy paste. კანონპროექტებშიარცერთისიტყვაარწერიასამსახურისგაძლიერებაზე. კანონპროექტშიარააასახულიარცერთირეკომენდაცია, რომელიცგაცემულიასაერთაშორისოორგანიზაციების, არასამთავრობოსექტორისმიერდაარარისგათვალისწინებულიარცერთიგამოწვევა, რაზეცსახელმწიფოინსპექტორისსამსახურსმრავლადაქვსმითითებულისაქართველოსპარლამენტისთვისწარდგენილ 2020 წლისანგარიშში.

 

კანონპროექტითშემოთავაზებულიამხოლოდორისიახლე:

 

  • პირველი - საგამოძიებოუწყებისქვემდებარეობასემატებასისხლისსამართლისკოდექსისრამდენიმემუხლი, რომლებიცპრაქტიკაშითითქმისარგვხვდებასამოხელეოდანაშაულისკონტექსტში. საინტერესოაისიც, რომესახალიდამატებულიმუხლები, არვრცელდებაპროკურატურისმუშაკებზე, არცსხვასაჯარომოხელეებზე. ახალიქვემდებარეობავრცელდებამხოლოდსამართალდამცავიორგანოებისთანამშრომლებზე, რომელთამიერჩადენილიძალადობრივიდანაშაულები, ისედაცსახელმწიფოინსპექტორისსამსახურისქვემდებარეიყო;
  • დამეორედაყველაზეშემაშფოთებელი - ახალიკანონპროექტითხდებაარასამსახურისრეორგანიზაცია, არამედხდებასამსახურისლიკვიდაცია. უქმდებასახელმწიფოინსპექტორისარჩევითითანამდებობადასახელმწიფოინსპექტორისყველათანამშრომელი 2022 წლის 1 მარტიდანრჩებასამსახურისგარეშე. ანუ, ნაცვლადიმისა, სამსახურისმოქმედითანამშრომლები, სფეროსკვალიფიციურისპეციალისტები, გადანაწილდნენსახელმწიფოინსპექტორისბაზაზეშექმნილორუწყებაში (როგორცესმოხდამაგალითად, 2019 წელსსახელმწიფოინსპექტორისსამსახურისშექმნისდროსდაგანათლებისადაკულტურისსამინისტროსგაყოფისშემთხვევაში), საქართველოსპარლამენტმაგადაწყვიტაყველაჩვენგანისსახლშიგაშვება. ანუ, მათთვისმიუღებელიაარამხოლოდდამოუკიდებელისახელმწიფოინსპექტორი, არამედსახელმწიფოინსპექტორისსამსახურისყველათანამშრომელი. თანამშრომლები, რომლებიცღიადაგამჭვირვალეკონკურსისსაფუძველზეშერჩეულნიარიანმხოლოდპროფესიონალიზმისნიშნით. ამასთან, კანონპროექტიითვალისწინებსსხვადასხვადისკრიმინაციულმიდგომასსამსახურისთანამშრომლებთანმიმართებით, რაცარისარაკონსტიტუციური.

 

ესარისძალიანსაშიშიპრეცედენტიარამხოლოდსახელმწიფოინსპექტორისსამსახურისთვის, არამედმთელიქვეყნისთვის. ესპროცესისაფრთხესუქმნისყველაარჩევითთანამდებობაზემყოფპირს, აჩენსარასტაბილურობისგანცდასდაწარმოადგენსზეწოლასმათსაქმიანობაზე. ასევე, ესფაქტიყველასაჯარომოხელისთვისარისგზავნილი, რომკეთილსინდისიერადსაქმისკეთებისთვისერთდღესშეიძლებადარჩნენსამსახურისგარეშე.

 

 

სახელმწიფოინსპექტორისსამსახურიდალონდათოლორაიაარასოდესიქნებაპროგრესულირეფორმისწინააღმდეგი, თუმცაყველასთვისცხადიარომესარარისრეფორმა - ესარისდამოუკიდებელიინსტიტუტისადამისიდამოუკიდებელითანამშრომლებისწინააღმდეგმიმართულიქმედება. ესარისსამსახურისდასჯა - დამოუკიდებლობისთვის, საქმისადმიკეთილსინდისიერიდამოკიდებულებისთვის, კანონმორჩილებისთვის, საჯაროუწყებებისწინააღმდეგგამოტანილიკანონიერიგადაწყვეტილებებისთვის, საგამოძიებოდასაპროკუროროსაქმიანობისგამიჯვნისრეფორმაზედაფიქსირებულიგანსხვავებულიდაკრიტიკულიპოზიციისთვის, საქართველოსპროკურატურაშიგაგზავნილიწინადადებებისთვის, რომლითაცვითხოვდითმოხელეებზესისხლისსამართლებრივიდევნისდაწყებასდარომელთაგანარცერთიიქნადაკმაყოფილებული, მოხელეთამიერჩადენილდანაშაულებზეგამოძიებისახალისტანდარტებისდანერგვისთვის, ინფორმაციისუსაფრთხოებისკანონზეჩვენიგანსხვავებულიპოზიციისთვისდასხვა. სამსახურისმიერმიღებულიგადაწყვეტილებებისმიმართუკმაყოფილება, პარლამენტისწევრებისკომენტარებშიცპირდაპირდამკაფიოდარაერთხელიქნაგამოხატული.

 

ასეთიმეთოდებითარმომხდარაარცერთისამსახურისგარდაქმნა, მითუფრო, დამოუკიდებელიინსტიტუტებისადაარჩევითითანამდებობებისვადაზეადრეგაუქმება.

ამსამსახურშიმუშაობს 100-ზემეტიპროფესიონალიდაღირსეულიადამიანი. კანონისმიღებითშენიღბულიუკანონობადაუსამართლობაარშეიძლებაგახდესმათისამსახურიდანგათავისუფლებისადასამსახურისგაუქმებისსაფუძველი.

 

შესაბამისად:

 

მივმართავსაქართველოსპარლამენტს:

 

  • შეწყდესდამოუკიდებელისახელმწიფოინსტიტუტისლიკვიდაციისპროცესი;

 

  • ამისნაცვლად, განხილულიიქნეს ,,პერსონალურმონაცემთადაცვისშესახებ“სახელმწიფოინსპექტორისსამსახურისმიერ 2 წლისწინსაქართველოსპარლამენტშიწარმოდგენილიკანონპროექტი, რომელიცრეალურადემსახურებასაქართველოშიპერსონალურმონაცემთადაცვისსტანდარტისამაღლებას;

 

  • ასევე, დაინიცირდესდაგანხილულიიქნესსახელმწიფოინსპექტორისსამსახურისმიერ 3 დღისწინ, 24 დეკემბერსწარმოდგენილისაკანონმდებლოწინადადება, რომელიცემსახურებამოხელეთამიერჩადენილიდანაშაულებისგამოძიებისპროცესშიარსებულირეალურიპრობლემებისმოგვარებას;

 

ასევე, ვთხოვ, საერთაშორისოსაზოგადოებას, სამოქალაქოსექტორს, სახალხოდამცველს, საზოგადოებისწევრებს, სადღესასწაულოდღეებისმიუხედავად, ჩაერთონსაკითხისგანხილვაში, რადგანსაქმეეხებამნიშვნელოვანინსტიტუტს, რომელიცემსახურებაადამიანისუფლებებისდაცვას.

 

აქვე, მინდამადლობაგადავუხადოყველასამკრიტიკულდროსსამსახურისმიმართგამოხატულიმხარდაჭერისთვის.